+420 800 146 535
Vyberte kategorii
Volně prodejná léčiva Alergie Alerid tbl.obd.10x10mg

Alerid tbl.obd.10x10mg

Dodací lhůta IHNED (Min. 5 kusů skladem)
Vaše cena: 41,40 Kč Bez DPH: 36,00 Kč
Běžná cena: 59,80 Kč Sleva: 31%
EAN: 8901117018549
SUKL: 0015600
Výrobce: S+D PHARMA LTD
Celková cena: 41,40 Kč vč. DPH
Parametry

Registrovaný léčivý přípravek
**
Přečtěte pozorně příbalový leták!

Popis produktu Alerid tbl.obd.10x10mg

Alerid tbl.obd.10mg 10 tablet

 

Alerid se používá ke zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy, Alerid se u dospělých a u dětí od 6 let věku používá ke   zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy, zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikarie).

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Charakteristika:

Léčivou látkou přípravku Alerid je cetirizin-dihydrochlorid. Alerid je antialergikum.

Složení – účinné látky: léčivou látkou je cetirizin-dihydrochlorid. Jedna potahovaná tableta Alerid obsahuje 10 mg cetirizin-dihydrochloridu.

Složení – pomocné látky: kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, mastek, mikrokrystalická celulosa ( AVICEL PH 102).

Potahová soustava Opadry II 31F58914 bílá – hypromelosa 2910, monohydrát laktosy, oxid titaničitý, makrogol 4000, dihydrát citrátu sodného, čištěná voda.

Popis přípravku:

Alerid je bílá kulatá bikonvexní potahovaná tableta s půlící rýhou na jedné straně, na druhé s vyraženým A

Kontraindikace:

Neužívejte Alerid jestliže máte závažné poškození funkce ledvin (těžké selhání ledvin s clearance kreatininu pod 10 ml/min) jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku (další složku) přípravku Alerid, na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce příbuzné léčivé látky jiných přípravků). jestliže máte dědičnou poruchu nesnášenlivosti galaktózy, vrozený nedostatek laktázy nebo poruchu vstřebávání glukózy a galaktózy.

Nežádoučí účinky:

Podobně jako všechny léky může mít i Alerid nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky jsou vzácné nebo velmi vzácné, ale pokud se u Vás vyskytnou, musíte přestat užívat Alerid a ihned se poradit s lékařem: alergické reakce, včetně těžkých reakcí a angioedému (závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje a hrdla).

Tyto reakce se mohou objevit brzy po prvním užití léku nebo se mohou rozvinout později.

Četnost výskytu možných nežádoucích účinků je určena podle následující konvence: časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100) méně časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1 000) vzácné (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10 000) velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000) není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Časté nežádoucí účinky ospalost závrať, bolest hlavy zánět hltanu, rýma (u dětí) průjem, nevolnost, sucho v ústech únava.

Méně časté nežádoucí účinky agitovanost/roz­rušení parestezie (zvláštní pocity na kůži) bolesti břicha svědění, vyrážka astenie (nadměrná únava), malátnost.

Vzácné nežádoucí účinky alergická reakce (reakce přecitlivělosti), někdy závažná (velmi vzácně) deprese, halucinace, agresivita, zmatenost, nespavost křeče tachykardie (zrychlená srdeční frekvence) abnormální funkce jater kopřivka otok zvýšení tělesné hmotnosti.

Velmi vzácné nežádoucí účinky trombocytopenie (snížená hladina krevních destiček) tiky synkopa (náhlé mdloby), dyskineze (mimovolní pohyby), dystonie (abnormální prodloužené svalové stahy), třes, dysgeuzie (změněná chuť) neostré/rozmazané vidění, porucha akomodace, okulogyrní krize (mimovolní pohyby oční bulvy) angioedém (závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje a hrdla), lokalizované kožní erupce abnormální vylučování moči (pomočování, bolest a/nebo obtíže při močení).

Frekvence nežádoucích účinků není známa amnézie (ztráta paměti), porucha paměti.

Jestliže se u Vás objeví některý z výše uvedených nežádoucích účinků, sdělte to, prosím, svému lékaři. Při prvních příznacích reakce přecitlivělosti přestaňte Alerid užívat. Váš lékař zhodnotí závažnost stavu a rozhodne o případných dalších opatřeních.

Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Speciální upozornění:

Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Alerid je zapotřebí

Jestliže máte poruchu funkce ledvin, prosím, poraďte se s lékařem; v případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař.

Jestliže máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí, měl(a) byste se před zahájením léčby poradit se svým lékařem.

Mezi alkoholem (při hladině 0,5 g/l v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem užívaným v doporučených dávkách nebylo pozorováno žádné klinicky významné vzájemné působení. Nejsou však k dispozici údaje o bezpečnosti, pokud jsou užívány vyšší dávky cetirizinu současně s alkoholem. Proto se, stejně jako u všech ostatních antihistaminik, doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu při léčbě přípravkem Alerid.

Jestliže je u Vás plánováno testování na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte přestat užívat Alerid několik dní před testem. Tento lék může ovlivnit výsledky Vašeho testu na alergie.

Těhotenství a kojení:

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Stejně jako jiné léky nemá být Alerid podáván těhotným ženám.

Náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod.

Nicméně lék Alerid užívejte, jen pokud je to nezbytně nutné a pouze po poradě s lékařem.

Neužívejte Alerid během kojení, protože cetirizin (léčivá látka přípravku) se vylučuje do mateřského mléka.

Dávkování:

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud nebudete pro Vás platné pokyny dodržovat, účinek přípravku Alerid může být pouze částečný.

Doporučená dávka přípravku Alerid je:

Dospělí a dospívající starší než 12 let: 10 mg (1 tableta) jednou denně.

Děti ve věku od 6 do 12 let: 5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně.

Pacienti se středně závažnou až závažnou poruchou funkce ledvin

Pacientům se středně závažnou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně.

Pokud vnímáte účinek přípravku Alerid jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím poraďte se se svým lékařem.

Délka léčby

Délka léčby závisí na typu, průběhu a délce trvání Vašich potíží.

Prosím požádejte o radu svého lékárníka.

Způsob užití:

Tablety Alerid se polykají a zapíjejí sklenicí vody.

Upozornění:

Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Alerid, než jste měl(a)

Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku přípravku Alerid, než jste měl(a), informujte prosím svého lékaře, který rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních.

V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou. Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace/útlum, ospalost, otupění, abnormálně zrychlený tep, třes a zadržování moči.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Alerid

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat Alerid

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Užívání přípravku Alerid s jídlem a pitím

Jídlo neovlivňuje vstřebávání cetirizinu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo po užívání přípravku Alerid v doporučených dávkách.

Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat potenciálně nebezpečné činnosti nebo obsluhovat stroje, sledujte pozorně svoji reakci na lék. Nepřekračujte doporučenou dávku přípravku.

Důležité informace o některých složkách přípravku Alerid

Alerid, potahované tablety, obsahuje laktózu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tablety Alerid užívat.

Uchovávání:

Uchovávejte přípravek Alerid mimo dohled a dosah dětí při běžné pokojové teplotě.

Varování:

Alerid neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se v lékárně, jak máte likvidovat léčivé přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Informace pro pacienta:

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, dříve, než začnete

Alerid, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte Alerid přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Pokud se do tří dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Cipla UK Ltd., The Old Post House, Heath Road, Weybridge, Surrey KT13 8TS,

Velká Británie

Výrobce:

S&D Pharma CZ, spol. s r.o. Sídlo společnosti: Písnická 22/546, 142 00 Praha 4, Česká republika

Místo výroby: Theodor 28, 273 08 Pchery (areál Pharmos a.s.), Česká republika

Balení: 10 tablet.

Alternativní produkty k Alerid tbl.obd.10x10mg

Produkt 'Alerid tbl.obd.10x10mg' by přidán do nákupního košíku.

Pokračovat v nákupu Přejít do nákupního košíku

Zákazníci k tomuto produktu také dokoupili

Zobrazit kategorie

Partnerské e-shopy

Platební metody

E-shopy na míru Bluesoft

Přihlášení

Upozornění pro zákazníky!

Objednávky provedené od 30. 6. 2016 do 10. 7. 2016 budou expedovány z důvodu firemní dovolené až v týdnu od 10. 7. 2016.

Děkujeme za pochopení!
 

Váš tým EUlékárny