+420 800 146 535
Vyberte kategorii
Volně prodejná léčiva Alergie Apo-Cetirizin 10mg por.tbl.flm.10x10mg

Apo-Cetirizin 10mg por.tbl.flm.10x10mg

Dodací lhůta IHNED (Min. 2 kusy skladem)
- 22 %
Apo-Cetirizin 10mg por.tbl.flm.10x10mg
Vaše cena: 70,04 Kč Bez DPH: 60,90 Kč
Běžná cena: 89,70 Kč Sleva: 22%
EAN: 8594158133359
SUKL: 0114261
Výrobce: Apotex Europe B.v., Leiden
Celková cena: 70,04 Kč vč. DPH
Parametry

Registrovaný léčivý přípravek
**
Přečtěte pozorně příbalový leták!

Popis produktu Apo-Cetirizin 10mg por.tbl.flm.10x10mg

Vhodný ke zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci: 1.Co je APO-CETIRIZIN a k čemu se používá 2.Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete APO-CETIRIZIN užívat 3.Jak se APO-CETIRIZIN užívá 4.Možné nežádoucí účinky 5.Jak APO-CETIRIZIN uchovávat 6.Obsah balení a další informace 1. CO JE APO-CETIRIZIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivou látkou přípravku APO-CETIRIZINu je cetirizin-dihydrochlorid. APO-CETIRIZIN je přípravek proti alergiím.

APO-CETIRIZIN se u dospělých a u dětí od 6 let věku používá k zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy; zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikarie). 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE APO-CETIRIZIN UŽÍVAT

Neužívejte APO-CETIRIZIN jestliže máte závažné poškození funkce ledvin (těžké selhání ledvin s clearance kreatininu pod 10 ml/min.); jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce příbuzné léčivé látky jiných přípravků); jestliže máte dědičnou poruchu nesnášenlivosti galaktózy, vrozený nedostatek laktázy nebo poruchu vstřebávání glukózy a galaktózy.

Upozornění a opatření jestliže máte poruchu funkce ledvin, poraďte se, prosím, s lékařem. V případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku. Novou dávku určí lékař. jestliže máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí, měl/a byste se před zahájením léčby poradit se svým lékařem.

Mezi alkoholem (při hladině 0,5 g/l v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem užívaným v doporučených dávkách nebylo pozorováno žádné klinicky významné vzájemné působení. Nejsou však k dispozici údaje o bezpečnosti, pokud jsou užívány vyšší dávky cetirizinu současně s alkoholem. Proto se, stejně jako u všech ostatních antihistaminik, doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu při léčbě přípravkem APO-CETIRIZIN.

Jestliže je u Vás plánováno testování na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte přestat užívat APO-CETIRIZIN několik dní před testem. Tento lék může ovlivnit výsledky Vašeho testu na alergie.

Další léčivé přípravky a APO-CETIRIZIN

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek APO-CETIRIZIN s jídlem, pitím a alkoholem

Jídlo neovlivňuje vstřebávání cetirizinu.

Nepijte alkohol, když užíváte přípravek APO-CETIRIZIN.

Těhotenství a kojení a fertilita

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Stejně jako jiné léky nemá být přípravek APO-CETIRIZIN podáván těhotným ženám. Náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné škodlivé účinky na plod. Nicméně lék užívejte, jen pokud je to nezbytně nutné a po poradě s lékařem.

Neužívejte APO-CETIRIZIN během kojení, protože cetirizin se vylučuje do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo po užívání cetirizinu v doporučených dávkách.

Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat potenciálně nebezpečné činnosti nebo obsluhovat stroje, sledujte pozorně svoji reakci na lék. Nepřekračujte doporučenou dávku přípravku.

Přípravek APO-CETIRIZIN obsahuje laktózu

APO-CETIRIZIN potahované tablety obsahuje mléčný cukr (laktózu). Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tablety APO-CETIRIZIN užívat. 3. JAK SE APO-CETIRIZIN UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud nebudete pro Vás platné pokyny dodržovat, účinek přípravku APO-CETIRIZIN může být pouze částečný.

Tablety se polykají a zapíjejí sklenicí vody.

Doporučená dávka přípravku je

Dospělí a dospívající od 12 let: 10 mg (1 tableta) jednou denně.

Při výskytu ospalosti je možno tabletu podávat večer.

Děti ve věku od 6 do 12 let: 5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně.

Pacienti se středně závažnou až závažnou poruchou funkce ledvin:

Pacientům se středně závažnou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně.

Pokud vnímáte účinek přípravku APO-CETIRIZIN jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím poraďte se se svým lékařem.

Délka léčby:

Délka léčby závisí na typu, průběhu a délce trvání Vašich obtíží. Prosím požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil/a více přípravku APO-CETIRIZIN, než jste měl/a

Pokud se domníváte, že jste užil/a vyšší dávku přípravku APO-CETIRIZIN, než jste měl/a, informujte prosím svého lékaře, který rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních.

V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou. Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy, malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace / útlum, ospalost, otupění, abnormálně zrychlený tep, třes a zadržování moči.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek APO-CETIRIZIN

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek APO-CETIRIZIN

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Následující nežádoucí účinky jsou vzácné nebo velmi vzácné, ale pokud se u Vás vyskytnou, musíte přestat užívat přípravek APO-CETIRIZIN a ihned se poradit s lékařem: alergické reakce, včetně těžkých reakcí a angioedému (závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje a hrdla).

Tyto reakce se mohou objevit brzy po prvním užití léku nebo se mohou rozvinout později.

Četnost výskytu možných nežádoucích účinků je určena podle následující konvence: časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100). méně časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000). vzácné (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 100000). velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10000). není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Časté nežádoucí účinky ospalost; závrať, bolest hlavy; zánět hltanu, rýma (u dětí); průjem, nevolnost, sucho v ústech; únava.

Méně časté nežádoucí účinky agitovanost / rozrušení; parestezie (zvláštní pocity na kůži); bolesti břicha; svědění, vyrážka; asténie (nadměrná únava), malátnost.

Vzácné nežádoucí účinky alergická reakce (reakce přecitlivělosti), někdy závažná (velmi vzácně); deprese, halucinace, agresivita, zmatenost, nespavost; křeče; tachykardie (zrychlená srdeční frekvence); abnormální funkce jater; kopřivka; otok; zvýšení tělesné hmotnosti.

Velmi vzácné nežádoucí účinky trombocytopénie (snížená hladina krevních destiček); tiky; synkopa (náhlé mdloby), dyskineze (mimovolní pohyby), dystonie (abnormální prodloužené svalové stahy), třes, dysgeusie (změněná chuť); neostré / rozmazané vidění, porucha akomodace, okulogyrní krize (mimovolní pohyby oční bulvy); angioedém (závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje a hrdla), lokalizované kožní erupce; abnormální vylučování moči (pomočování, bolest a/nebo obtíže při močení).

Frekvence nežádoucích účinků není známa amnézie (ztráta paměti), porucha paměti.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Při prvních příznacích reakce z přecitlivělosti přestaňte přípravek APO-CETIRIZIN užívat. Vás lékař zhodnotí závažnost stavu a rozhodne o případných dalších opatřeních.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 5. JAK APO-CETIRIZIN UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za zkratkou "EXP". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co APO-CETIRIZIN obsahuje

Léčivou látkou je cetirizini dihydrochloridum.

Pomocnými látkami v přípravku jsou: mikrokrystalická celulóza, monohydrát laktózy, krospovidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát, hypromelóza, makrogol-stearát, propylenglykol, oxid titaničitý (E171).

Jak APO-CETIRIZIN vypadá a co obsahuje toto balení

APO-CETIRIZIN jsou bílé či téměř bílé, bikonvexní potahované tablety elipsovitého tvaru, o velikosti 5,7 x 11,1 mm. Půlicí rýha na jedné straně. Tablety jsou označeny "C" na jedné straně a "J" a "E" po obou stranách půlicí rýhy.

Tablety jsou dostupné v balení po 7, 10, 20, 30, 50, 90 a 100 potahovaných tablet, výdej přípravku možný bez lékařského předpisu.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko.

Výrobce

Actavis hf, Reykjavikurvegur 78, 220 Hafnarfjordur, Island.

Actavis UK Ltd., Whiddon Valley, Barnstaple, Devon, EX32 8NS, Velká Británie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 6.3.2013.

Alternativní produkty k Apo-Cetirizin 10mg por.tbl.flm.10x10mg

Produkt 'Apo-Cetirizin 10mg por.tbl.flm.10x10mg' by přidán do nákupního košíku.

Pokračovat v nákupu Přejít do nákupního košíku

Zákazníci k tomuto produktu také dokoupili

Zobrazit kategorie

Partnerské e-shopy

Platební metody

E-shopy na míru Bluesoft

Přihlášení

Upozornění pro zákazníky!

Objednávky provedené od 30. 6. 2016 do 10. 7. 2016 budou expedovány z důvodu firemní dovolené až v týdnu od 10. 7. 2016.

Děkujeme za pochopení!
 

Váš tým EUlékárny