+420 800 146 535
Vyberte kategorii
Volně prodejná léčiva Alergie Zodac tbl.obd.7x10mg

Zodac tbl.obd.7x10mg

Dodací lhůta IHNED (Min. 5 kusů skladem)
Vaše cena: 78,43 Kč Bez DPH: 68,20 Kč
Běžná cena: 108,10 Kč Sleva: 27%
EAN: 8594739055285
SUKL: 0005476
Výrobce: ZENTIVA
Celková cena: 78,43 Kč vč. DPH
Parametry

Registrovaný léčivý přípravek
**
Přečtěte pozorně příbalový leták!

Popis produktu Zodac tbl.obd.7x10mg


 ZODAC 7tbl

10mg
potahované tablety
cetirizini dihydrochloridum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek ZODAC a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ZODAC užívat
3. Jak se přípravek ZODAC užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek ZODAC uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek ZODAC a k čemu se používá
Léčivou látkou přípravku ZODAC je cetirizin-dihydrochlorid. ZODAC je přípravek proti alergiím.
Přípravek ZODAC se u dospělých a u dětí od 6 let věku užívá ke:
- zmírnění nosních a očních příznaků sezónní a celoroční alergické rýmy,
- zmírnění příznaků chronické kopřivky nejasného původu (chronické idiopatické urtikárie).
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ZODAC užívat
Neužívejte přípravek ZODAC
- jestliže jste alergický(á) na cetirizin-dihydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6), na hydroxyzin nebo na látky odvozené od piperazinu (blízce
příbuzné léčivé látky jiných přípravků);
- jestliže trpíte závažnou poruchou funkce ledvin (závažným selháním ledvin s hodnotou clearance
kreatininu nižší než 10 ml/min.).
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku ZODAC se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:
- Máte poruchu funkce ledvin. V případě potřeby budete užívat sníženou dávku přípravku. Novou
dávku určí lékař.
- Máte problémy s močením (při potížích s míchou nebo prostatou).
- Máte epilepsii nebo je u Vás vyšší riziko vzniku křečí.2/5
Mezi alkoholem (při hladině 0,5 g/l v krvi, což odpovídá jedné skleničce vína) a cetirizinem užívaným
v doporučených dávkách nebyly pozorovány žádné klinicky významné interakce (vzájemné působení).
Proto se, stejně jako u všech ostatních antihistaminik, doporučuje vyloučit současné požívání alkoholu
při léčbě přípravkem ZODAC.
Jestliže je u Vás plánováno provedení testu na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte přestat užívat
přípravek ZODAC několik dní před testem. Tento lék může ovlivnit výsledky Vašeho testu na alergie.
Děti a dospívající
Podávání potahovaných tablet se nedoporučuje u dětí mladších 6 let, protože tato léková forma
neumožňuje vhodně upravit dávku.
Další léčivé přípravky a přípravek ZODAC
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Vzhledem k charakteru cetirizinu nejsou interakce s jinými léčivy pravděpodobné.
Přípravek ZODAC s jídlem a pitím
Jídlo neovlivňuje vstřebávání cetirizinu.
Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek ZODAC nemá být podáván těhotným ženám. Náhodné užití léku by nemělo vyvolat žádné
škodlivé účinky na plod. Nicméně lék užívejte, jen pokud je to nezbytně nutné a po poradě s lékařem.
Cetirizin se vylučuje do mateřského mléka. Proto byste bez porady s lékařem neměla přípravek
ZODAC užívat během kojení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Klinické studie neprokázaly zhoršení pozornosti, bdělosti a schopnosti řídit motorové vozidlo po
užívání přípravku ZODAC v doporučených dávkách.
Jestliže se chystáte řídit motorové vozidlo, provozovat potenciálně nebezpečné činnosti nebo
obsluhovat stroje, sledujte pozorně svoji reakci na lék. Nepřekračujte doporučenou dávku tohoto
přípravku. Pokud jste citlivý pacient, můžete při současném užívání alkoholu nebo jiných léků
tlumících centrální nervový systém pozorovat výraznější snížení pozornosti a schopnosti reakce.
Přípravek ZODAC obsahuje monohydrát laktózy
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.
3. Jak se přípravek ZODAC užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Jak a kdy budete užívat přípravek ZODAC
Tablety je třeba spolknout a zapít sklenicí vody.
Doporučená dávka přípravku ZODAC je:3/5
pro dospělé a dospívající od 12 let:
10 mg (1 tableta) jednou denně.
pro děti ve věku od 6 do 12 let:
5 mg (1/2 tablety) dvakrát denně.
Pacienti se středně závažnou až závažnou poruchou funkce ledvin
Pacientům se středně závažnou poruchou funkce ledvin se doporučuje užívat 5 mg jednou denně.
Pokud Vaše dítě trpí onemocněním ledvin, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, který může
upravit dávkování dle potřeb Vašeho dítěte.
Pokud vnímáte účinek přípravku ZODAC jako příliš slabý nebo příliš silný, prosím, poraďte se se
svým lékařem.
Délka léčby
Délka léčby závisí na typu, průběhu a délce trvání Vašich potíží. Prosím požádejte o radu svého
lékárníka.
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku ZODAC, než jste měl(a)
Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku přípravku ZODAC, než jste měl(a), informujte,
prosím, svého lékaře, který rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních.
V případě předávkování se níže uvedené nežádoucí účinky mohou vyskytnout se zvýšenou intenzitou.
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky: zmatenost, průjem, závratě, únava, bolest hlavy,
malátnost, rozšíření zornic, svědění, nervozita, sedace/útlum, ospalost, strnulost/ztuhlost, abnormálně
zrychlený tep, třes a zadržování moči.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ZODAC
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Následující nežádoucí účinky jsou vzácné nebo velmi vzácné, ale pokud se u Vás vyskytnou,
musíte přestat užívat přípravek ZODAC a ihned se poradit s lékařem:
- alergické reakce, včetně těžkých reakcí a angioedému (závažná alergická reakce, která způsobuje
otok obličeje a hrdla).
Tyto reakce se mohou objevit brzy po prvním užití léku nebo se mohou rozvinout později.
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)
- ospalost
- závrať, bolest hlavy
- zánět hltanu, rýma (u dětí)
- průjem, nevolnost, sucho v ústech
- únava
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)
- rozrušení (neklid)
- parestezie (zvláštní pocity na kůži - „mravenčení“) 4/5
- bolesti břicha
- pruritus (svědění kůže), vyrážka
- astenie (nadměrná únava), malátnost
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)
- přecitlivělost
- deprese, halucinace, agrese, zmatenost, nespavost
- křeče
- tachykardie (zrychlená srdeční frekvence)
- abnormální funkce jater
- kopřivka
- otok
- zvýšení tělesné hmotnosti
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů)
- trombocytopenie (snížený počet krevních destiček)
- tiky (mimovolní záškuby)
- mdloby, dyskineze (mimovolní pohyby), dystonie (abnormální prodloužené svalové stahy), třes,
dysgeuzie (změněná chuť)
- rozmazané vidění, porucha akomodace, okulogyrie (mimovolní pohyby oční bulvy)
- anafylaktický šok (těžká alergická reakce)
- angioedém (závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje a hrdla), fixní lékový exantém
(lokalizované kožní erupce)
- pomočování, bolest a/nebo obtíže při močení
Frekvence nežádoucích účinků není známa (frekvenci nelze z dostupných údajů určit)
- zvýšená chuť k jídlu
- sebevražedné myšlenky
- amnézie (ztráta paměti), porucha paměti
- vertigo (závrať, pocit otáčení nebo pohybu)
- zadržování moči (neschopnost zcela vyprázdnit močový měchýř)
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli jiných nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
5. Jak přípravek ZODAC uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.5/5
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek ZODAC obsahuje
- Léčivou látkou je cetirizin-dihydrochlorid. Jedna potahovaná tableta obsahuje 10 mg cetirizindihydrochloridu.
 
- Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, povidon 30, magnesium-stearát,
hypromelóza 2910/5, makrogol 6000, mastek, oxid titaničitý, simetikonová emulze SE 4.
Jak přípravek ZODAC vypadá a co obsahuje toto balení
Zodac jsou bílé nebo téměř bílé podlouhlé potahované tablety s půlicí rýhou.
Balení obsahuje 10 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k.s., U kabelovny 130, 102 37 Praha, Česká republika

Alternativní produkty k Zodac tbl.obd.7x10mg

Produkt 'Zodac tbl.obd.7x10mg' by přidán do nákupního košíku.

Pokračovat v nákupu Přejít do nákupního košíku

Zákazníci k tomuto produktu také dokoupili

Zobrazit kategorie

Partnerské e-shopy

Platební metody

E-shopy na míru Bluesoft

Přihlášení

Upozornění pro zákazníky!

Objednávky provedené od 30. 6. 2016 do 10. 7. 2016 budou expedovány z důvodu firemní dovolené až v týdnu od 10. 7. 2016.

Děkujeme za pochopení!
 

Váš tým EUlékárny